Phó Giám Đốc Pháp Lý Dự án

Ngày đăng: 08/12/2021

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm hơn 05 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quản lý dự án với vai trò chủ trì thiết kế, trưởng – phó ban Quản lý dự án các công trình vốn tư nhân – vốn ngân sách.

Kinh nghiệm hơn 07 năm trong lĩnh vực thực hiện thủ tục Pháp lý xây dựng các dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi.